30فروردين

فوم رولر چیست و چه کاربردی دارد؟

 

فوم رولر قطعه ای است که در کارتریج دستگاه رینتر مورد استفاده قرار میگیرد. این قطعه جزو لوازم مصرفی 

کارتریج  بوده و س از مدتی مصرف باید تعویض گردد. فوم رولر یا به تنهایی و یا با کل اجزای کارتریج تعویض میگردد. 

فوم رولر یک رولر باریک یه قطر ١٠-١٥ میلیمتر است، که نقش اساسیه آن شارژ الکتریکی  درام است. این قطعه 

بر روی درام قرار گرفته و بر سطح آن میچرخد تا جریان الکتیرکی را انتقال سازد. اگر که درام به خوبی اک نشود 

و  اثرات تونر بر روی آن باقی بماند، فوم نمیتواند کارش را به خوبی انجام داده و باعث ایجاد سایه برصفحه رینت 

شده میشود.

 

فوم رولر اصولا طول عمری بالغ بر ٢٥٠٠٠ تا ٣٥٠٠٠ صفحه رینت را دارد و ﭘس از این مدت باید جایگزین شود. 

اندازه طول فوم رلر ها اکثرا یکی میباشد اما اندازه قطر آن ها بسته به اندازه درام همانطور که گفته شد متقیر بین ١٠ تا ١٥ 

است. mm