09آذر

روش تعویض کاربن فیلم دستگاه فکس

ا بتدا با بالا بردن پنل در جلویی دستگاه را باز کنید، سپس کارین فیلم را که از دو رول به هم پیوسته  که هر دو سر رول ها چرخ دنده دارد تشکیل شده است

را مشاهد میکنید. پس از آن کاربن فیلم مصرف  شده را از دستگاه خارج کرده و آن را دور بیندازید چون دیگر قابل شارژ و یا استفاده نمیباشد. حال اگر چرخ دنده ها

 به دو سر کاربن فیلم متصل بو د چرخ دنده  ها را در شکاف جلویی سمت چپ  و راست قرار داده، و همین حرکت با شکاف عقبی دستگاه انجام داده و کاربن فیلم

در جایش مستقر میگردد. مطمئن شوید که هر دو چرخ دنده های هر دو سو درست در سر جایشان قرار گیرند، چرخ دنده ها را طبق جهت فلش چرخانده تا محکم شود.

در اینجا خاطر نشان مگردد که در بعضی از دستگاههای فکس چرخ دنده بر روی خود دستگاه قرار دارد و دو سر کاربن فیلم نیز چرخ دنده نداشته

و فررفتگی های دوسر به اندازه و مخصوص چرخ دنده ها میباشند، در این مدل ها به محکم قرار گرفتن سر های کابن فیل در چرخ داده ها توجه کنید.  

حال درجلوی دستگاه فکس را مجددا" بسته و میتوانید از ان استفاده کنید. 

 

با امید به اینکه این روش مورد توجهتان قرار گیرد.